0902 909 350 office@zaloz.sk

Kontakt

Poskytovateľ služby

Služby administratívneho spracovania podkladov na základe vytvorených predlôh a ich elektronické podanie na základe špecifických plných mocí sú určené výhradne pre klientov skupiny najlepsiuctovnik.sk a nie sú poskytované externým nezmluvným klientom. Tieto služby sú doplnkovými službami k hlavnej činnosti vedenie účtovníctva a miezd a sú s nimi úzko späté. Ak nie ste našim zmluvným klientom v skupine najlepsiuctovnik.sk, posíme obráťte sa na svojho advokáta alebo inú oprávnenú osobu.

Poskytovateľ: biznis one, investičné družstvo, Jókaiho 9193/30, 821 06 Bratislava
IČO: 45326509
DIČ: 2022950127
Biznis one nie je platiteľom DPH, všetky ceny sú konečné.

Kontakt: Ing. Marcel Litvák Feliks
0902 909 350, office@zaloz.sk

Biznis one patrí do skupiny https://najlepsiuctovnik.sk